جلو بازو جفت دمبل نشسته جیم بال
جلو بازو هالتر خم ایستاده
جلو بازو چکشی هالتر موازی
جلو بازو دمبل لاری
جلو بازو هالتر تک دست
جلو بازو هالتر نیمکت
جلو بازو هالتر ایستاده
جلو بازو لاری دستگاه
جلو بازو چکشی تک دمبل
جلو بازو سیم کش لاری دستگاه