پشت کراس طناب
سرشانه اسمیت نشسته از جلو
نشر جانب خم دمبل
نشر جانب دستگاه
پرس سرشانه دست موازی