شکم روی جیم بال
شکم جیم بال تعادلی
زیر شکم پا صاف خوابیده
شکم پرسی دستگاه
صفحه پهلو افقی
شکم جیم بال پا باز مورب
پیلوو

پیلوو

/
شکم پا بالا خم
پهلو جیم بال
شکم پا بالا