• نام حرکت: حرکت برپی
  •  نام لاتین: Burpee. Exercising for fitness
سیمکش شکم

نمایش حرکت های مشابه
حرکت برپی