• نام حرکت: کراس اور از پایین دست معکوس
  •  نام لاتین: Shoulders Cable Raise Front
کراس اور از پایین دست معکوس

نمایش حرکت های مشابه
شنا دست جمع
کراس اور از پایین
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پرس زیر سینه اسمیت
پرس سینه دمبل
پارالل بدنسازی
پلاور چکشی
پرس سینه دست جمع
پرس سینه هالتر