• نام حرکت: کراس اور از پایین دست معکوس
  •  نام لاتین: Shoulders Cable Raise Front
کراس اور از پایین دست معکوس

نمایش حرکت های مشابه
فلای بالا سینه
پرس سینه دستگاه
پرس بالا سینه
بالا سینه دستگاه
شنا دست جمع
کراس اور از پایین
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پرس زیر سینه اسمیت
پرس سینه دمبل