• نام حرکت: ساق دمبل ایستاده
  •  نام لاتین: ejercicio de pantorrilla con mancuernas
ساق دمبل ایستاده

نمایش حرکت های مشابه
ساق ایستاده
ساق پا هالتر نشسته
ساق با دستگاه هاگ
ساق پا هالتر از جلو اسمیت
ساق دمبل ایستاده
ساق نشسته دستگاه