• نام حرکت: جلو پا دستگاه
  •  نام لاتین: do leg extensions work
سیمکش شکم

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده
لانژ هالتر
gluteus maximus hip extension
اسکات از جلو هالتر