• نام حرکت: پشت بازو خوابیده دمبل موازی
  •  نام لاتین: tricep skull crusher dumbbell
پشت بازو خوابیده دمبل موازی

نمایش حرکت های مشابه
حرکت دیپ در بدنسازی
پشت بازو دیپ دستگاه
پشت بازو دست موازی
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پارالل بدنسازی
پرس سینه دست جمع
پشت بازو هالتر خم نشسته
پشت بازو خوابیده دمبل موازی
پشت بازو نشسته جفت دمبل