• نام حرکت: کشاله خارجی خوابیده
  •  نام لاتین: one side leg crossover
کشاله خارجی خوابیده

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده
لانژ هالتر
gluteus maximus hip extension
اسکات از جلو هالتر