• نام حرکت: کراس اور سیم کش معکوس
  •  نام لاتین: reverse fly muscle target
کراس اور سیم کش معکوس

نمایش حرکت های مشابه
زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی
هامر دست معکوس
زیر بغل اچ دست موازی
پلاور چکشی
پلاور هالتر
کراس اور سیم کش معکوس
زیر بغل تک دمبل خم
بارفیکس دست باز از پشت