• نام حرکت: پرس زیر سینه اسمیت
  •  نام لاتین: smith machine decline press
پرس زیر سینه اسمیت

نمایش حرکت های مشابه
شنا دست جمع
کراس اور از پایین
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پرس زیر سینه اسمیت
پرس سینه دمبل
پارالل بدنسازی
پلاور چکشی
پرس سینه دست جمع
پرس سینه هالتر