• نام حرکت: پرس زیر سینه اسمیت
  •  نام لاتین: smith machine decline press
پرس زیر سینه اسمیت

نمایش حرکت های مشابه
فلای بالا سینه
پرس سینه دستگاه
پرس بالا سینه
بالا سینه دستگاه
شنا دست جمع
کراس اور از پایین
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پرس زیر سینه اسمیت
پرس سینه دمبل