سازه کراسفیت

سازه ی کراس فیت

/
سازه کراس فیت چیست؟ در این مقاله میخواهیم همه چیز را راجب …
کراس فیت

کراس فیت

/
علت پذیرش خوب مردم در مورد ورزش کراس فیت این بود که عصر جدید میطلبید که ورزشی واحد و همه جانبه ای خلق شود که بتواند یک انسان رو در همه ی ابعاد آمادگی جسمانی قوی کند و در عین پیچیدگی ساده باشد و در کنار گروهی بودن موثر واقع شود و
trx

trx چیست؟

/
در این مقاله اساسا میخواهیم توضیح دهیم trx چیست ؟ عصر نوین ط…