• نام حرکت: جلو بازو چکشی تک دمبل
  •  نام لاتین: Concentrated bending arms with dumbbell
جلو بازو چکشی تک دمبل

نمایش حرکت های مشابه
جلو بازو جفت دمبل نشسته جیم بال
جلو بازو هالتر خم ایستاده
جلو بازو چکشی هالتر موازی
جلو بازو دمبل لاری
جلو بازو هالتر تک دست
جلو بازو هالتر نیمکت
جلو بازو هالتر ایستاده
جلو بازو لاری دستگاه
جلو بازو چکشی تک دمبل