فلای معکوس با سیم کش
حرکت ساعد با هالتر
حرکت خلبانی
حرکت کرانچ
فلای بالا سینه
هاگ پا بدنسازی
حرکت اچ

حرکت اچ

/
اسکات بدنسازی
حرکت دیپ در بدنسازی
لیفت بدنسازی