• نام حرکت: فیله کمر دستگاه نشسته
  •  نام لاتین: back extension machine muscles worked
فیله کمر دستگاه نشسته

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
فیله افقی
سلام ژاپنی نشسته
حالت شنا تک پا
نیم گهواره
پهلو شیب
فیله کمر دستگاه نشسته
پل معکوس