• نام حرکت: زیر شکم جیم بال متناوب زیر بغل
زیر شکم جیم بال متناوب زیر بغل

نمایش حرکت های مشابه
شکم شیب دست بالا
پهلو هالتر نشسته
بالا شکم پا بالا
شکم پهلو روسی
هالتر پهلو
حرکت شکم با چرخ
شکم شیب
زیر شکم بارفیکس
پهلو دمبل