• نام حرکت: زیر شکم جیم بال متناوب زیر بغل
زیر شکم جیم بال متناوب زیر بغل

نمایش حرکت های مشابه
حرکت خلبانی
حرکت کرانچ
مسگری بدنسازی
شکم شیب دست بالا
پهلو هالتر نشسته
بالا شکم پا بالا
شکم پهلو روسی
هالتر پهلو
حرکت شکم با چرخ