• نام حرکت: پشت بازو دست موازی
  •  نام لاتین: Tricep Bar Extension
پشت بازو دست موازی

نمایش حرکت های مشابه
پشت بازو دیپ دستگاه
پشت بازو دست موازی
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پارالل بدنسازی
پرس سینه دست جمع
پشت بازو هالتر خم نشسته
پشت بازو خوابیده دمبل موازی
پشت بازو نشسته جفت دمبل
پشت بازو پرس دمبل خوابیده