سیمکش شکم
  • نام حرکت: شکم کرانچ (شکم سیم کش)
  •  نام لاتین: Curling body via block simulator

نمایش حرکت های مشابه
شکم جیم بال تعادلی
زیر شکم پا صاف خوابیده
شکم پرسی دستگاه
صفحه پهلو افقی
شکم جیم بال پا باز مورب
پیلوو
شکم پا بالا خم
پهلو جیم بال
شکم پا بالا