دراز نشست
  • نام حرکت: دراز نشست
  •  نام لاتین: Climbs the trunk.

نمایش حرکت های مشابه
شکم جیم بال تعادلی
زیر شکم پا صاف خوابیده
شکم پرسی دستگاه
صفحه پهلو افقی
شکم جیم بال پا باز مورب
پیلوو
شکم پا بالا خم
پهلو جیم بال
شکم پا بالا