زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی
ساق ایستاده
شنا دست جمع
برنامه حجمی زیر بغل

برنامه حجمی زیر بغل

/
برنامه حجمی زیربغل | انواع حرکات کششی و قدرتی برای حجم‌دهی زیربغل: …
کراس اور از پایین
هامر دست معکوس
ددلیفت اسمیت
پرس سینه دست جمع پشت بازو
فیله افقی