• نام حرکت: جلو بازو تک دمبل تمرکزی
  •  نام لاتین: Concentrated bending arms with dumbbell
جلو بازو تک دمبل تمرکزی

نمایش حرکت های مشابه
جلو بازو هالتر خم ایستاده
جلو بازو چکشی هالتر موازی
جلو بازو دمبل لاری
جلو بازو هالتر تک دست
جلو بازو هالتر نیمکت
جلو بازو هالتر ایستاده
جلو بازو لاری دستگاه
جلو بازو چکشی تک دمبل
جلو بازو سیم کش لاری دستگاه