• نام حرکت: شکم خوابیده پا بالا
  •  نام لاتین: Collapsing torso with tibia on the bench
شکم خوابیده پا بالا

نمایش حرکت های مشابه
پهلو شیب
شکم جیم بال دورانی
زیر شکم شیب
شکم روی جیم بال
شکم جیم بال تعادلی
زیر شکم پا صاف خوابیده
شکم پرسی دستگاه
صفحه پهلو افقی
شکم جیم بال پا باز مورب