• نام حرکت: پشت بازو سیمکش v وی
  •  نام لاتین: Extension of hands in a block simulator muscles biceps and triceps
پشت بازو سیمکش v وی

نمایش حرکت های مشابه
پشت بازو خوابیده هالتر خم
پشت بازو سیمکش v وی