• نام حرکت: نشر جانب دستگاه
  •  نام لاتین: Flexion simulator
نشر جانب دستگاه

نمایش حرکت های مشابه
پشت کراس طناب
سرشانه اسمیت نشسته از جلو
نشر جانب خم دمبل
نشر جانب دستگاه
پرس سرشانه دست موازی