• نام حرکت: زیر بغل دمبل روی میز شیب دار
  •  نام لاتین: Incline bench two arm dumbbell row
زیر بغل دمبل روی میز شیب دار

نمایش حرکت های مشابه
بارفیکس ماشین
زیر بغل همر
زیر بغل سیم کش دست معکوس
بارفیکس دست باز
بارفیکس دست معکوس
زیر بغل سیم کش از بالا تک دست
زیر بغل دمبل روی میز شیب دار