• نام حرکت: نشر جانب خم دمبل
  •  نام لاتین: Lifting dumbbell in hand to lean forward
نشر جانب خم دمبل

نمایش حرکت های مشابه
سرشانه آرنولدی
پارالل بدنسازی
نشر جانب سیم کش تک دست
سرشانه هالتر از جلو نشسته
سرشانه صلیب
کراس اور سیم کش معکوس
نشر از جلو تک دمبل چکشی
نشر از جلو هالتر
نشر از جلو هالتر