• نام حرکت: ساعد صفحه ایستاده
  •  نام لاتین: weight plate bicep curls
ساعد صفحه ایستاده

نمایش حرکت های مشابه
حرکت ساعد با هالتر
ساعد هالتر
ساعد صفحه ایستاده