• نام حرکت: ساق نشسته دستگاه
  •  نام لاتین: seated calf raise muscles worked
سیمکش شکم

نمایش حرکت های مشابه
ساق ایستاده
ساق پا هالتر نشسته
ساق با دستگاه هاگ
ساق پا هالتر از جلو اسمیت
ساق دمبل ایستاده
ساق نشسته دستگاه