• نام حرکت: حرکت کوه نورد
  •  نام لاتین: mountain climber exercise anatomy
حرکت کوه نورد

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده
لانژ هالتر
gluteus maximus hip extension
اسکات از جلو هالتر