• نام حرکت: نیم گهواره
  •  نام لاتین: übung untere bauchmuskeln
نیم گهواره

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
فیله افقی
سلام ژاپنی نشسته
حالت شنا تک پا
نیم گهواره
پهلو شیب
فیله کمر دستگاه نشسته
پل معکوس