• نام حرکت: ساق پا هالتر از جلو اسمیت
  •  نام لاتین: tibialis anterior raise exercise
ساق پا هالتر از جلو اسمیت

نمایش حرکت های مشابه
ساق ایستاده
ساق پا هالتر نشسته
ساق با دستگاه هاگ
ساق پا هالتر از جلو اسمیت
ساق دمبل ایستاده
ساق نشسته دستگاه