• نام حرکت: ساعد هالتر
  •  نام لاتین: forearm reverse barbell curls
ساعد هالتر

نمایش حرکت های مشابه
حرکت ساعد با هالتر
ساعد هالتر
ساعد صفحه ایستاده