• نام حرکت: ساق با دستگاه هاگ
  •  نام لاتین: hack calf raise
ساق با دستگاه هاگ

نمایش حرکت های مشابه
ساق ایستاده
ساق پا هالتر نشسته
ساق با دستگاه هاگ
ساق پا هالتر از جلو اسمیت
ساق دمبل ایستاده
ساق نشسته دستگاه