• نام حرکت: پشت پا سینوسی
  •  نام لاتین: flexao nordica musculos trabalhados
پشت پا سینوسی

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده
لانژ هالتر
gluteus maximus hip extension
اسکات از جلو هالتر