• نام حرکت: پشت بازو دمبل تک دست
  •  نام لاتین: standing one arm dumbbell tricep extension
پشت بازو دمبل تک دست

نمایش حرکت های مشابه
پشت بازو دست موازی
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پارالل بدنسازی
پرس سینه دست جمع
پشت بازو هالتر خم نشسته
پشت بازو خوابیده دمبل موازی
پشت بازو نشسته جفت دمبل
پشت بازو پرس دمبل خوابیده
پشت بازو خوابیده هالتر خم