• نام حرکت: ساق پا هالتر نشسته
  •  نام لاتین: seated calf raises weighttraining guide
ساق پا هالتر نشسته

نمایش حرکت های مشابه
ساق ایستاده
ساق پا هالتر نشسته
ساق با دستگاه هاگ
ساق پا هالتر از جلو اسمیت
ساق دمبل ایستاده
ساق نشسته دستگاه