• نام حرکت: زیر سینه هالتر
  •  نام لاتین: chest decline bench press
زیر سینه هالتر

نمایش حرکت های مشابه
شنا دست جمع
کراس اور از پایین
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پرس زیر سینه اسمیت
پرس سینه دمبل
پارالل بدنسازی
پلاور چکشی
پرس سینه دست جمع
پرس سینه هالتر