• نام حرکت: فیله هالتر نشسته
  •  نام لاتین: good mornings im sitzen
سلام ژاپنی نشسته

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
فیله افقی
سلام ژاپنی نشسته
حالت شنا تک پا
نیم گهواره
پهلو شیب
فیله کمر دستگاه نشسته
پل معکوس