• نام حرکت: پشت بازو هالتر خم نشسته
  •  نام لاتین: muscles do overhead tricep extensions work
پشت بازو هالتر خم نشسته

نمایش حرکت های مشابه
پشت بازو دست موازی
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پارالل بدنسازی
پرس سینه دست جمع
پشت بازو هالتر خم نشسته
پشت بازو خوابیده دمبل موازی
پشت بازو نشسته جفت دمبل
پشت بازو پرس دمبل خوابیده
پشت بازو خوابیده هالتر خم