• نام حرکت: جلو بازو تک دست دمبل تمرکزی
  •  نام لاتین: do concentration curls work
جلو بازو تک دمبل تمرکزی

نمایش حرکت های مشابه
جلو بازو دمبل چکشی تک تک
جلو بازو تک دمبل تمرکزی
جلو بازو سیم کش جفت کراس
جلو بازو دمبل جفت شیب
پشت بازو دمبل تک دست
جلو بازو سیم کش تک دست
جلو بازو هالتر لاری
جلو بازو استرالیایی
جلو بازو سیمکش طناب از بالا