• نام حرکت: زیر شکم بارفیکس
  •  نام لاتین: hanging leg raises muscles worked
زیر شکم بارفیکس

نمایش حرکت های مشابه
شکم شیب دست بالا
پهلو هالتر نشسته
بالا شکم پا بالا
شکم پهلو روسی
هالتر پهلو
حرکت شکم با چرخ
شکم شیب
زیر شکم بارفیکس
پهلو دمبل