• نام حرکت: اسکات دمبل
  •  نام لاتین: squats with weights muscles worked
اسکات دمبل

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده
لانژ هالتر
gluteus maximus hip extension
اسکات از جلو هالتر