• نام حرکت: شراگ دمبل
  •  نام لاتین: muscles do shrugs work
شراگ دمبل

نمایش حرکت های مشابه
گردن نیمکت معکوس
شراگ دمبل
جلو گردن صفحه خوابیده
کول هالتر دست باز
گردن صفحه
کول هالترنیمه
شراگ هالتر از پشت
گردن قوس
کول سیم کش