• نام حرکت: پرس سینه دمبل
  •  نام لاتین: dumbbell bench press muscles worked
پرس سینه دمبل

نمایش حرکت های مشابه
فلای بالا سینه
پرس سینه دستگاه
پرس بالا سینه
بالا سینه دستگاه
شنا دست جمع
کراس اور از پایین
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پرس زیر سینه اسمیت
پرس سینه دمبل