• نام حرکت: گردن نیمکت معکوس
  •  نام لاتین: weighted lying neck extension
گردن نیمکت معکوس

نمایش حرکت های مشابه
گردن نیمکت معکوس
شراگ دمبل
جلو گردن صفحه خوابیده
کول هالتر دست باز
گردن صفحه
کول هالترنیمه
شراگ هالتر از پشت
گردن قوس
کول سیم کش