• نام حرکت: پرس سینه دست جمع پشت بازو
  •  نام لاتین: développé couché musculation
پرس سینه دست جمع پشت بازو

نمایش حرکت های مشابه
پشت بازو دیپ دستگاه
پشت بازو دست موازی
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پارالل بدنسازی
پرس سینه دست جمع
پشت بازو هالتر خم نشسته
پشت بازو خوابیده دمبل موازی
پشت بازو نشسته جفت دمبل
پشت بازو پرس دمبل خوابیده