• نام حرکت: ساق ایستاده
  •  نام لاتین: Standing Calf Raises
ساق ایستاده

نمایش حرکت های مشابه
ساق ایستاده
ساق پا هالتر نشسته
ساق با دستگاه هاگ
ساق پا هالتر از جلو اسمیت
ساق دمبل ایستاده
ساق نشسته دستگاه