• نام حرکت: پرس سرشانه دست موازی
  •  نام لاتین: Dumbbell Seated Shoulder Press Parallel Grip
پرس سرشانه دست موازی

نمایش حرکت های مشابه
فلای معکوس با سیم کش
سرشانه دستگاه
سرشانه هالتر از پشت
سرشانه آرنولدی
پارالل بدنسازی
نشر جانب سیم کش تک دست
سرشانه هالتر از جلو نشسته
سرشانه صلیب
کراس اور سیم کش معکوس