• نام حرکت: پرس سرشانه دست موازی
  •  نام لاتین: Dumbbell Seated Shoulder Press Parallel Grip
پرس سرشانه دست موازی

نمایش حرکت های مشابه
پشت کراس طناب
سرشانه اسمیت نشسته از جلو
نشر جانب خم دمبل
نشر جانب دستگاه
پرس سرشانه دست موازی