• نام حرکت: پشت بازو خوابیده هالتر خم
  •  نام لاتین: French press with a barbell lying
پشت بازو خوابیده هالتر خم

نمایش حرکت های مشابه
پشت بازو خوابیده هالتر خم
پشت بازو سیمکش v وی