• نام حرکت: پشت بازو پرس دمبل خوابیده
  •  نام لاتین: enges bankdrücken kurzhantel
پشت بازو پرس دمبل خوابیده

نمایش حرکت های مشابه
پشت بازو دست موازی
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پارالل بدنسازی
پرس سینه دست جمع
پشت بازو هالتر خم نشسته
پشت بازو خوابیده دمبل موازی
پشت بازو نشسته جفت دمبل
پشت بازو پرس دمبل خوابیده
پشت بازو خوابیده هالتر خم